ПОДКАРПАТСКИЕ РУСИНЫ ВЕЗДЕ RUTENII SUBCARPATICI SUNT PRETUTINDENI

Conferința Științifică Internațională “Jubileul Marii Revoluții Ruse 1917, văzută cu ochii compatrioților ruși” organizată de Ambasada Federației Ruse din România la Centrul Rus de Știință și Cultură la București.
Au prezentat comunicări științifice:

•- Marius Semeniuc, director executiv al Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România, filolog slavist, profesor de limba rusă la Lic. Tehnologic “Marmația” din Sighetu Marmației “Lovitura de stat din Octombrie 1917 — moment de cotitură în dezvoltarea identității naționale și a statlității Rutenilor Subcarpatici.»

•- S. А.Voronin, doctor în științe istorice, șeful catedrei de istorie universală a Universității Ruse “Prietenia Popoarelor”, director al Centrului de Expertiză Istorică și Prognoză de Stat a Departamentului pentru Tineret din Cadrul Comunității Istoricilor Ruși, membru activ în comunitatea imperială palestiniană ortodoxă a Camerei Publice al Federației Ruse, redactor șef la revista “Curierul URPP: Istoria Univerasală”, “Troțkismul ca instrument de influență a Occidentului asupra revoluției din Rusia.”
•- V. Y. Grosul (Institutul de istorie rusă al Academiei Ruse de Științe), " 1917 în Rusia: una sau două revoluții?
•- V. Buha, Centrul de cercetări sovietice, Institutul Național de Studiu al Totalitarismului, Marea revoluție rusă din 1917. «Cauze, desfășurare, concluzii.»
•- A. Olteanu (Universitatea Bucuresti) " L. Troțki și revoluția din 1917"
•- P.M. Șornikov (Universitatea Transnistreană de Stat «Taras Șevcenko»), «Revoluția Rusă din Februarie: rolul serviciilor speciale ale statelor beligerante»
•- K.A. Soloviov l (Institutul de istorie rusă al Academiei Ruse de Științe), «Februarie 1917: Întămplare sau fatalitate?”
•- I. Putințev (Institul de Stat pentru relații internaționale din Moscova), „Problema basarabeană“ în accepțiunea roșilor și albilor: unitatea contrariilor»
•- S.M. Nazaria ( Asociația Istoricilor și a politologilor «Pro Moldova»), «Evoluția social-politică a Basarabiei în Noiembrie-December 1917 și eșecul acesteia în urma intervenției românești.»
•- I. Pavlovu (Comunitatea cazacilor din România) «Rolul cazacilor în Revoluția din 1917.
•- N. I. Maslakova-Klauberg ( Academia Diplomatică) „Despre evaluarea contemporană a evenimentelor revoluției în diferite țări.
•- T. Afanasov (Camera de comerț și cooperare economică și culturală între Rusia și România) “Staroverii și revoluția din 1917.»

ПОДКАРПАТСКИЕ РУСИНЫ ВЕЗДЕ

Международная научная конференция « Столетие Великой Русской Революции 1917 года глазами русских соотечественников», организованная Посольством России в Румынии и Российским Центром Науки и Культуры в Бухаресте.

Представляли научные доклады:

•- Мариус Семенюк, исполнительный директор Союза Подкарпатских Русинов из Румынии, филолог- славист, преподаватель русского языка в Техническом Лицее «Мармация»из Сигету Мармацией, «Октябрьский переворот- переломный момент в развитии национальной идентичности и образовании государственности подкарпатских русинов.»
•- С.А. Воронин (Российский Университет дружбы народов), «Троцкизм как инструмент влияния Запада на революцию в России.»
•- В. Я. Гросул ( Институт российской истории Российской Академии наук), «1917 год в России: одна революция или две?»
•- В. Буга (Центр российских и советских исследований национального института по изучению тоталитаризма), «Великая Русская революция 1917 года. Причины, развитие и уроки.»
•- А. Олтяну (Бухаресткий университет) «Л. Троцкий и Октябрьская революция 1917 года»
•- П. М. Шорников (Приднестровский государственный университет им. Тараса Шевченко), «Февральская революция в России: роль спецслужб воюющих держав.»
•- К.А. Соловьёв ( Институт российской истории Российской Академии наук), «Февраль 1917 года: случайность или неизбежность?»
•- И. Путинцев (Московский государственный институт международных отношений), «Бессарабский вопрос» в восприятии красных и белых: единство противоположностей.»
•- С.М. Назария (Ассоциация историков и политологов “Pro Moldova”), Общественно- политическая эволюция Бессарабии в ноябре-декабре 1917 года и её крах в результате румынской интервенции.»
•- И. Павлову (Общество казаков Румынии), «Роль казачества в революции 1917 года.»
•- Н. И. Маслакова-Клауберг (Дипломатическая академия), «О современных оценках революционных событий в разных странах.»
— Т. Афанасов ( Палата по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией), «Старообрядцы и революция 1917 года.»


15:14